fbpx

fietsinfrastructuur

fijnmaziger fietsnetwerk

Het aantal fietsers neemt in Nederland steeds verder toe en de aanleg van snelfietsroutes is in opmars. Een goede fietsinfrastructuur is nodig. In dichtbevolkt gebied kunnen nieuwe verbindingen de situatie flink verbeteren. Maar nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld fietsroutes of een brug, kosten geld en het budget is vaak niet toereikend om alle wensen te realiseren.

quickscan om opties af te wegen

Een analyse van de wensen en mogelijkheden kan helpen bepalen welke verbindingen de grootste verbetering zullen opleveren. Op basis van onze uitgebreide expertise kunnen we snel in kaart brengen wat de toegevoegde waarde van de verschillende opties is, wat technisch haalbaar is en wat niet en wat de impact van bepaalde ingrepen zal zijn op onder meer de omgeving en het fietsnetwerk. Een dergelijke quickscan maakt met een heldere analyse de kansen en prioriteiten inzichtelijk. Zo wordt het maken van keuzes makkelijker en zijn de uiteindelijke besluiten duidelijk te onderbouwen.

analyse fietsinfrastructuur

Voor de gemeente Utrecht voerden we in werkgroepverband een analyse uit van de aanwezige en beoogde nieuwe fietsinfrastructuur. Een lijst van dertig wenselijke nieuwe verbindingen werd teruggebracht tot de vijf meest kansrijke ingrepen. Daarbij keken we onder meer naar het effect dat een nieuwe brug zal hebben op de efficiëntie, maaswijdte en dichtheid van de totale fietsinfrastructuur afgezet tegen de kosten.

Sommige beoogde nieuwe fietsbruggen bleken bij analyse niet bijster veel verbetering te brengen in het fietsroutenetwerk, andere vielen af omdat ze gezien de aanwezige bebouwing en infrastructuur onmogelijk in te passen zouden zijn. Bij weer andere fietsverbindingen wogen de hoge kosten niet op tegen de impact ervan op de bereikbaarheid. 

meer werkvelden