fbpx

natuurinclusieve kademuur en brug, Amsterdam

winst tender

De gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven voor de realisatie van een natuurinclusieve kademuur langs de Molenwetering en een voetgangersbrug over diezelfde watergang. Ipv Delft werkte het ontwerp uit in samenwerking met Dura Vermeer, die de uitvoering op zich zal nemen. Het ingediende ontwerp voor de kademuur betreft een familiemodel dat gelijk het prototype vormt voor de kades van het gehele in ontwikkeling zijnde Amstel III-gebied. Zowel kademuur als brug worden voorzien van een scala aan natuurinclusieve voorzieningen, variërend van nestgaten en visstenen tot bijvoorbeeld stootvoegen waarin planten kunnen groeien.

groene stadswijk

Bij de uitwerking van het ontwerp lag de focus op de beeldkwaliteit en de inpassing van natuurinclusieve maatregelen. Het referentieontwerp van de gemeente en het beeldkwaliteitsplan bruggen Amstel III vormden de basis voor het ontwerp. Gemeente Amsterdam transformeert het Amstel III gebied tot een groene gemengde stadswijk waar je plezierig kunt wonen, werken en recreëren. Bij de inrichting ligt de focus op langzaam verkeer en het stimuleren van wandelen en fietsen. Het aanwezige water krijgt bovendien ook een recreatieve rol.

familiemodel kademuur

Voor de kademuur zocht de gemeente specifiek een partij die een familiemodel kon ontwikkelen: een kademuur met een eenduidige uitstraling en materialisering, maar verschillende varianten. Zo is er bijvoorbeeld een segment dat aansluit op de brug, een segment met een trap en een plateau dat net boven waterniveau ligt en een module voor de overgang van kademuur naar een natuurlijk talud. Met de verschillende segmenten zijn de kades in het gebied geheel naar wens te realiseren. Techniek, functionaliteit, esthetiek en natuurinclusiviteit zijn allemaal in het ontwerp geïntegreerd.

natuurinclusief

De natuurinclusieve oplossingen zijn gekozen op basis van ecologisch onderzoek ter plaatse door een ecoloog van Dura Vermeer. De voorgestelde maatregelen sluiten daardoor optimaal aan bij de lokale flora en fauna. De kademuur bevat onder meer nestkasten voor diverse zangvogels, fauna-uittreedvoorzieningen, holtes voor vlinders en eendenbroedplaatsen. Verder zorgen onder andere open voegen en kalkrijke mortel ervoor dat het metselwerk een voedzame bodem biedt voor allerlei planten.

brugontwerp

Ook in het brugontwerp zijn diverse natuurinclusieve voorzieningen geïntegreerd. In het dek komt bijvoorbeeld een vleermuiskast en de landhoofden bieden ruimte aan een insectenhotel. De brug vormt een vanzelfsprekende en uitnodigende schakel tussen de nieuwe woonwijk en het naastgelegen gebied, de Amsterdamse Poort. Verder is de brug uniek in haar vormgeving, maar tegelijkertijd duidelijk familie van de reeds gerealiseerde bruggen in het Amstel III-gebied. In het strippenhekwerk van de brug is straks een print van het naastgelegen Atlas-gebouw te zien. Detaillering van de brug komt overeen met de eerder door ipv Delft ontworpen Pietersbergbrug, die even verderop ligt.

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Rutger Wirtz
Ivo Mulders
Denis Bacal
Lars Vermeulen
Sietse Cieraad
Thijs Beerkens

vergelijkbare projecten